ВАДЖРА

cas1008UKR. Що таке ВАДЖРА.
Слово Ваджра (тіб — дордже) має декілька трактувань. Ось деякі: алмаз, блискавка, просвітлення, миттєве просвітлення, початковий стан. Коли ми практикуємо йогу, то розуміємо під словом «ваджра» саме початковий стан свідомості, який ще називають неподвійністю.

Але Ваджра це не тільки йога, тому ми трактуємо це слово як «ЗНАННЯ», так як деякі частини цього знання виходять за межі пояснень йоги. Це знання і психології, і костоправства, і анатомії, і життєвої філософії, і, звичайно ж, безпосередній досвід переживання першопочаткового стану — неподвійності. Неподвійність — це «клей», який склеює всі частини знання ваджри. Без цього ви не зможете зрозуміти, що це все нероздільні частини єдиного знання, без переживання першопочаткового стану не буде розуміння ваджри. Ось коротко і все, далі просто потік моєї свідомості, можна не читати :)

А докладно можна писати довго .., звичайно, все зав’язано на деяких нюансах і вчителях, а також обставини, які неможливо проігнорувати. Символ Ваджра дуже люблять мої два основних вчителя ЮНГ і Чог’ял Намкай Норбу. Символ сам якось прижився в нашій практиці, і одного разу ми просто стали називати йогу КПП — ваджра, можна десь поритися в архівах федерації, тоді була бесіда, хто хотів — брав участь. Чому не залишили КПП-назву? Перш за все тому що йога КПП — це вузькоспеціалізоване поняття, яке стосується роботи з фізичним тілом і хребтом, а кожен, хто був на наших семінарах і заняттях відзначають наявність певної філософії, світогляду, яка, як мені сьогодні сказав практикуючий «вельми відрізняється від інших шкіл «. На що я йому відповів, що за великим рахунок у нас класичний погляд якраз на філософію йоги, з ухилом на тибетську йогу, внаслідок впливу вчителів. Одна з течій, яке серйозно вплинуло на нашу йогу — це безумовно Дзогчен. Деякі з наших спеціально їздили отримувати передачу від Намкая Норбу, деякі просто чули про добуддийске вчення, яке в різний час в різних місцях проявлялося на Землі, останній раз на Землі Дзогчен відновив Гараб Дордже. Одним з центральних практик тибетської йоги і Дзогчен і буддизму є якраз Махамудра. Але так як ми не є прихильниками тільки буддизму, або Дзогчен, або тибетської йоги, але поважаємо ці течії і визнаємо їх вплив — то логічним стало не «примазуватися» до існуючих напрямків і шкіл, а чесно визнати наявність своєї. Тим більше, що проігнорувати наявність потужного видящого серед вчителів ні мені ні іншим учням неможливо. Саме ЮНГ, мабуть, створив той імпульс, який об’єднав нас усіх навколо однієї ідеї — коректного підходу. Але будь-який більш тривалий контакт з цим приголомшливим учителем не залишає сумнівів у тому, хребет — це тільки вершина айсберга, а його основа в неподвійності. Але так як ми всі дуже різні, з різними потьмареннями :) і як кажуть в Україні «з різнімі кониками «(рус — таргани в голові) то об’єднуємося ми виключно навколо саме вершини айсберга — КПП. Все інше кожен бере, коли готовий, включаючи костоправство, психологію, філософію і т.д. Але навіть якщо вам філософія йоги чи Дзогчен незрозуміла і чужа, просто почитайте книги Намкая Норбу, так для загального розвитку … Ну а з ЮНГом спілкування — справа особиста. Але без Учителя шлях складний і розуміння досягти неймовірно складно. Я намагаюся з ЮНГом спілкуватися практично щодня, благо тепер для цього сиддхи не потрібні :) .

Так само однозначно шанованими у нас є психологія, як наука, в усіх її проявах і, перш за все, — психоаналіз, трансперсональна психологія і т.д.
RUS. Что такое ВАДЖРА.
Слово Ваджра (тиб — дордже) имеет несколько трактовок. Вот некоторые: алмаз, молния, просветление, мгновенное просветление, изначальное состояние. Когда мы практикуем йогу, то понимаем под словом «ваджра» именно изначальное состояние, которое еще называют недвойственностью.
Но Ваджра это не только йога, потому мы трактуем это слово как «ЗНАНИЕ», так как некоторые части этого знания выходят за пределы объяснений йоги. Это знание и йоги, и психологии, и костоправства, и анатомии, и житейской философии, и, конечно же, непосредственный опыт переживания изначального состояния — недвойственности. Недвойственность — это «клей», который склеивает все части знания ВАДЖРЫ. Без этого вы не сможете понять, что это все нераздельные части единого знания, без переживания изначального состояния не будет понимания ваджры. Вот вкратце и все, дальше просто поток моего сознания, можно не читать:)

А подробно можно писать долго.., конечно, все завязано на некоторых нюансах и учителях, а также обстоятельствах, которые невозможно проигнорировать. Символ Ваджра очень любят мои два основных учителя ЮНГ и Чогьял Намкай Норбу. Символ сам как то прижился в нашей практике, и однажды мы просто стали называть йогу КПП — Ваджрой, можно где то порыться в архивах федерации, тогда была беседа, кто хотел — принимал участие. Почему не оставили КПП-название. Прежде всего потому что йога КПП — это узкоспециализированное понятие, которое касается работы с физическим телом и позвоночником, а любой, кто был на наших семинарах и занятиях отмечают наличие определенной философии, мировоззрения, которая, как мне сегодня сказал практикующий «весьма отличается от других школ». На что я ему ответил, что по большому счет у нас классический взгляд как раз на философию йоги, с уклоном на тибетскую йогу, вследствие влияния учителей. Одно из течений, которое серьезно повлияло на нашу йогу — это безусловно Дзогчен. Некоторые из наших специально ездили получать передачу от Намкая Норбу, некоторые просто слышали о добуддийском учении, которое в разное время в разных местах проявлялось на Земле, последний раз на Земле Дзогчен восстановил Гараб Дордже. Одним из центральных практик тибетской йоги и Дзогчен и буддизма является как раз махамудра. Но так как мы не являемся приверженцами только буддизма, или Дзогчен, или тибетской йоги, но уважаем эти течения и признаем их влияние — то логичным стало не «примазываться» к существующим направлениям и школам, а честно признать наличие своей. Тем более, что проигнорировать наличие мощного видящего среди учителей ни мне ни другим ученикам невозможно. Именно ЮНГ, пожалуй, создал тот импульс, который объединил нас всех вокруг одной идеи — корректного подхода. Но любой более длительный контакт с этим потрясающим учителем не оставляет сомнений в том, позвоночник — это только вершина айсберга, а его основа в недвойственности.Но так как мы все очень разные, с разными омрачениями:) и як кажуть в Україні «з різними кониками» (рус — тараканы в голове) то объединяемся мы исключительно вокруг именно вершины айсберга — КПП. Все остальное каждый берет, когда готов, включая костоправство, психологию, философию и т.д. Но даже если вам философия йоги непонятна и чужда, просто почитайте книги Намкая Норбу, так для общего развития… Ну а с ЮНГом общение — дело личное. Но без Учителя путь сложен и понимания достигнуть неимоверно сложно. Я стараюсь с ЮНГом общаться практически ежедневно, благо теперь для этого сиддхи не нужны:).

Так же однозначно уважаемым у нас является психология, как наука, во всех ее проявлениях и, прежде всего, — психоанализ, трансперсональная психология и т.д.

 

 

Share it now!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>