Ахімса

Пишу на двух языках. Русскую версию текста смотрите ниже. Скоро постараюсь добавлять на ангийском.

UKR: Доброго дня, дякую за цікаві запитання.
Якщо брати будь-яке питання філософії йоги, то слід відразу сказати, що є декілька рівнів розуміння. Йога як система філософії багатогранна і її можна вивчати хоч все життя.
Залежно від свого рівня усвідомлення і мислення людина буде трактувати принципи відповідно. Звичайно ж найпростіший і самий зрозумілий рівень ахімси – неспричинення вбивства людині. При цьому переклад з санскриту не зовсім «не убий», слово «ахімса» (अहिंसा, ahiṃsā) означає не заподіяння насильства і шкоди живим істотам, при цьому трактування цього терміна повинно розумітися як мінімум на трьох рівнях – на рівні тіла, це не нанесення шкоди живим істотам (включаючи своє тіло), на рівні мови (не вимову слів, провідних до насильства) і рівень розуму (чистота помислів, чи не підтримування думок, які приведуть до насильства).
При трактуванні принципів йоги або будь-який інший системи ми неминуче зіткнемося з ієрархією принципів. Наприклад в йозі є принцип сатья (सत्य) – правдивість. І якщо ви потрапите в ситуацію, де доведеться вибирати слідувати або сатье або ахімсі, то вибирати треба по ієрархії більш високий принцип, тобто в даному випадку ахімсу. Якщо наприклад брехня врятує людину. То є в житті ми стикаємося часто з неможливістю слідувати всім принципам одночасно.
Звичайній людині, що живе в мегаполісі дуже складно в подібних ситуаціях, тому ми повинні бути готові йти на компроміс, грунтуючись на здоровому глузді і виходячи з розуміння користі собі і оточуючим.
Що б ви розуміли, що згідно з деякими текстам йоги, іноді ставлять вище ахімси – дхарму, тобто обов’язок. Приміром, якщо ви поліцейський, і вам потрібно затримати злочинця, ви змушені застосувати силу, для порятунку інших співгромадян. Або взяти, наприклад хірурга, іноді йому доведеться розрізати тіло хворого, що б його врятувати. Тому в йозі вводиться поняття спостереження за чистотою наміру.
На щастя у більшості людей професії, що не вимагаю такого радикального відходу від ахімси і нам не так складно дотримуватися принципів йоги. В ідеалі, якби всі люди грунтувалися на засадах принципів не заподіяння шкоди на рівні тіла, розуму й мови, ми жили в цивілізованому і свідомому суспільстві. Але так як рівень свідомості у всіх різний, то суспільство і ми всі далекі поки що від ідеалу.
У наступному випуску ми розглянемо як розрізнити лінь і ахімсу до власного тіла.

RUS:
Доброго дня, спасибо за интересные вопросы.
Если брать любой вопрос философии йоги, то следует сразу сказать, что есть несколько уровней понимания. Йога как система философии многогранна и ее можно изучать хоть всю жизнь.
В зависимости от своего уровня осознания и мышления человек будет трактовать принципы соответственно. Конечно же простейший и самый понятный уровень ахимсы – не причинение убийства человеку. При этом перевод с санскрита не совсем «не убий», слово «ахимса»( अहिंसा, ahiṃsā) означает не причинение насилия и вреда живым существам, при этом трактовка этого термина должна пониматься как минимум на трех уровнях – на уровне тела, это не нанесения вреда живым существам (включая свое тело), на уровне речи (не произношение слов, ведущих к насилию) и уровень ума (чистота помыслов, не поддерживание мыслей, которые приведут к насилию).
При трактовании принципов йоги или любой другой системы мы неизбежно столкнемся с иерархией принципов. Например в йоге есть принцип сатья (सत्य) – правдивость. И если вы попадете в ситуацию, где придется выбирать следовать или сатье или ахимсе, то выбирать надо по иерархии более высокий принцип, то есть в данном случае ахимсу. Если к примеру ложь спасет человека. ТО есть в жизни мы сталкиваемся часто с невозможностью следовать всем принципам одновременно.

Обычному человеку, живущему в мегаполисе очень сложно в подобных ситуациях, потому мы должны быть готовы идти на компромис, основываясь на здравом уме и исходя из понимания пользы себе и окружающим.
Что бы вы понимали, что согласно некоторым текстам йоги, иногда ставят выше ахимсы – дхарму, то есть долг. К примеру, если вы полицейский, и вам нужно задержать преступника, вы вынуждены применить силу, для спасения других сограждан. Или взять к примеру хирурга, иногда ему придется разрезать тело больного, что бы его спасти. Потому в йоге вводится понятие наблюдения за чистотой намерения.

К счастью у большинства людей профессии, которые не требую столь радикального отхода от ахимсы и нам не так сложно соблюдать принципы йоги. В идеале, если бы все люди основывались на принципах не причинения вреда на уровне тела, ума и речи, мы жили в цивилизованном и сознательном обществе. Но так как уровень сознания у всех разный, то общество и мы все далеки пока что от идеала.
В следующем выпуске мы рассмотрим как различить лень и ахимсу к собственному телу.