Любов\Любовь

ua. Про любов. Навіяно постом від нашого інструктора Галина.
В українскій мові є розділення кохання і любові. Я пишу про любов.
Я думаю термін любов можна сформулювати. Мені подобаєтся така розшифровка: ЛЮди БОгів Відають.
Але це дуже туманна інсталяція, що може бути трактована дуже широко, тому я по своєму буду формулювати.

Любов – безкорисна інтенція істоти направлена на добро і благо іншої\інших. Може змішуватись із пристрастю чи іншими емоціями (тоді будуть замішані інші нейромедіатори). Стабільна емоція, що називається почуттям. Завжди направлена на зовні і в чистому виді не вимагає зворотності (бо інакше змішується з егоїзмом, а це будуть інші нейромедіатори, наприклад вазопресин і т.д.). Базується на хімічних реакціях мозку, в яких задіяні дофамін, серотонін як базові нейромедіатори.
В деяких людей може бути керованою, але в більшості спонтанна і повністю базується на некотрольованих прописаних програмах мозку.
#vajrayoga

ru. О любви. Навеяно постом от нашего инструктора Галина.
В украинских языке есть разделение любви и кохання (на украинском это страстная любовь к женщине). Я пишу о любви.
Я думаю термин любовь можно сформулировать. Мне нравится такая расшифровка: ЛЮди БОгов ВЕдают.
Но это очень туманна инсталляция, может быть трактована очень широко, поэтому я по своему буду формулировать.

Любовь – бескорыстная интенция существа направлена ​​на добро и благо другого \ других. Может смешиваться со страстью или иными эмоциями (тогда будут замешаны другие нейромедиаторы). Стабильная эмоция, называется чувством. Всегда направлена ​​наружу и в чистом виде не требует возвратности (иначе смешивается с эгоизмом, а это будут другие нейромедиаторы, например вазопрессин и т.д.). Базируется на химических реакциях мозга, в которых задействованы дофамин, серотонин как базовые нейромедиаторы.
У некоторых людей может быть управляемой, но в большинстве спонтанная и полностью базируется на некотролируемых глубоко прописанных программах мозга.

003c654ffc11fdb3d91750278a84e76c

Сьогодні і завтра

Йога це просто.
Завтра залежить від того, що ми зробимо сьогодні. Тому приходьте сьогодні на тренування у Ваджру:)
Вт, Чт 19:50
Сб, Нд 11:00

Адже усвідомлення це одне з небагатьох речей, якими варто займатись в цьому житті.

Приходити можна без досвіду, я вас всьому навчу з нуля.
Київ, вул. Притисько-Микільська 2.
#vajrayoga

079

Сенс життя. Смысл жизни.

Ua.Про сенс життя.
Є різні рівні розуміння життя. Але в основному виходить так, що сенс нашого життя ми визначаємо самі. Тобто він, сенс, повинен (або правильно сказати “може”) визначитися нами і буде саме таким, як ми його визначимо. Це залежить від карми і дхарми а також знання. Це не складні питання – це ПОТРІБНІ питання, потрібно що б кожна людина на них намагалася відповісти.
Ось наприклад основний рівень:
Сенс в житті людини в самому житті, як вода річки в річці і серце людини в самій людині. Тобто – “живіть і дійте”, відповідно до свого розуміння справедливості і добра. На цьому рівні людина ставить завдання – виростити дітей, побудувати будинок, посадити дерево і т.д.
Є езотеричний рівень сенсу життя – його завдання дати змогу почати людині жити з рівня духу. Дивитись на світ та на себе з точки зору душі. Зрозуміти, що тіло це тимчасовий притулок, і одне із основних завдань допомагати оточуючим в тому що для них важливо. Хоча починати допомогу потрібно з себе, щоб бути прикладом, так як це найкраща допомога.
#vajrayoga
Ru. О смысле жизни.
Есть разные уровни понимания жизни. Но в основном все обстоит так, что смысл нашей жизни мы определяем сами. то есть он, смысл, должен (или правильно сказать “может”) определиться нами и будет ровной таким, как мы его обозначим. Это зависит от кармы и дхармы а также знания. Это не сложные вопросы – это НУЖНЫЕ вопросы, нужно что бы каждый человек на них старался ответить.
Вот к примеру основной уровень:
Смысл в жизни человека в самой жизни, как вода реки в реке и сердце человека в самом человеке. ТО есть – “живите и действуйте”, согласно своему пониманию справедливости и добра. На этом уровне человек ставит задачу – вырастить детей, построить дом, посадить дерево и т.д.
Есть эзотерический уровень смысла жизни – его задача начать человеку жить с уровня духа. Понять, что тело это временное пристанище, и одна из задач помогать окружающим. Хотя начинать помощь нужно с себя, дабы быть примером, так как это лучшая помощь.
3568ba6971bff5d95347a199ebb90a58

Дзен

Ua. Як і Йога, вчення Дзен прийшло із Індії. По суті своїй мало чим відрізняється від йогічного шляху, хіба що набуло аутентичності на місці. Дзен це школа споглядання, де людина через практику приходить до просвітлення. Це вчення Будди яке приніс Бодгідгарма із Індії до Китаю, а згодом воно потрапило до Японії, де набуло певної національної специфіки. По суті своїй це вчення яке на вершину ставить стан присутності і через споглядання людина може осягнути істину. На відміну від інших вчень, дзен виражає простоту і часто використовує протиріччя, які є протиріччями лише з відносної точки зору. А осягнути їх можна, розуміючи абсолютну природу реальності. Через свою простоту дзен легко адаптується до будь-якої культури, якщо вона не є “вузьколобо-релігійною” і тому поширився на увесь світ. До речі, як на мене, чим більш розвинуте суспільство тим далі воно відходить від релігійності. Велику увагу в дзені приділяється власне самій практиці дзадзен (формальне споглядання сидячи, як у йозі), а також коанам (вирішенням загадок, часто парадоксальних, але в яких, зазвичай, присутня простота).

Одного дзенського майстра запитали:
– Що ви зазвичай робили до того, як стали Просвітленим?
Він сказав:
– Я зазвичай рубав дрова і носив воду з криниці.
Потім його запитали:
– А тепер, коли ви стали Просвітленим, що ви робите?
Він відповів:
– Що ж ще я можу робити? Я рублю дрова і ношу воду з колодязя.
Той хто питав, природно, був спантеличений. Він запитав:
– У чому ж тоді різниця? Перед просвітлені ви робили це і після Просвітлення робите те ж саме, в чому ж тоді різниця?
Майстер засміявся і сказав:
– Різниця велика. Раніше мені доводилося робити це, а тепер все це відбувається природно. Раніше мені треба було робити зусилля: перед тим, як я став Просвітленим, це було обов’язком, яку мені доводилося виконувати, робити знехотя, змушуючи себе. Я робив це тому, що мені наказали це робити; мій учитель велів мені рубати дрова, тому я і рубав. Але в глибині душі я дратувався, хоча зовні я нічого не казав.
Тепер я просто рубаю дрова, тому що знаю пов’язану з цим красу і радість. Я ношу воду з колодязя тому, що це необхідно. Це вже не обов’язок, а моя любов. Я люблю старого. Холоднішає, зима вже стукає, нам будуть потрібні дрова. Учитель з кожним днем ??все більше старіє; йому потрібно більше тепла. Необхідно добре опалювати його житло. Саме з цієї любові я рублю дрова. З цієї любові я ношу йому воду з колодязя. Тепер з’явилася велика відмінність. Немає неохоти, немає опору. Я просто відгукуюся на момент і на поточну необхідність.

Ru. Как и йога учение пришло из Индии и по сути своей мало чем отличается от йоги. Дзен это школа созерцания, где человек через практику приходит к просветлению. Это учение Будды которое принес Бодхидхарма с Индии в Китай, а впоследствии оно попало в Японию, где получило определенной национальной специфики. По сути своей это учение которое на вершину ставит состояние присутствия и через созерцание человек может постичь истину. В отличие от других учений, дзен выражает простоту и часто использует противоречия, которые являются противоречиями только с относительной точки зрения. А понять их можно, понимая абсолютную природу реальности. -За своей простоты дзен легко адаптируется к любой культуры, если она не является “узколобо-религиозной” и тому распространился на весь мир. Кстати, по-моему, чем более развито общество тем дальше оно отходит от религиозности. Большое внимание в дзен уделяется собственно самой практике дзадзэн (формальное созерцание сидя, как в йоге), а также коан (решением загадок, часто парадоксальным, но в которых, как правило, присутствует простота).

Одного дзэнского мастера спросили:
— Что вы обычно делали до того, как стали Просветлённым?
Он сказал:
— Я обычно рубил дрова и носил воду из колодца.
Затем его спросили:
— А теперь, когда вы стали Просветлённым, что вы делаете?
Он ответил:
— Что же ещё я могу делать? Я рублю дрова и ношу воду из колодца.
Вопрошающий, естественно, был озадачен. Он спросил:
— В чём же тогда разница? Перед Просветлением вы делали это и после Просветления делаете то же самое, в чём же тогда разница?
Мастер засмеялся и сказал:
— Разница большая. Раньше мне приходилось делать это, а теперь всё это происходит естественно. Раньше мне надо было делать усилие: перед тем, как я стал Просветлённым, это было обязанностью, которую мне приходилось выполнять, делать нехотя, заставляя себя. Я делал это потому, что мне приказали это делать; мой учитель велел мне рубить дрова, поэтому я и рубил. Но в глубине души я злился, хотя внешне я ничего не говорил.
Теперь я просто рублю дрова, потому что знаю сопряжённую с этим красоту и радость. Я ношу воду из колодца потому, что это необходимо. Это уже не обязанность, а моя любовь. Я люблю старика. Холодает, зима уже стучится, нам будут нужны дрова. Учитель с каждым днём всё больше стареет; ему нужно больше тепла. Необходимо хорошо отапливать его жилище. Именно из этой любви я рублю дрова. Из этой любви я ношу ему воду из колодца. Теперь появилось большое различие. Нет неохоты, нет сопротивления. Я просто откликаюсь на момент и на текущую необходимость.
20170604_192829_Richtone(HDR)

Карма

Ua. Чи може людина змінити все (долю), і чи є насправді вибір?
Направді наш вибір так чи інакше продиктований нашим попереднім досвідом (кармою). І ми можемо змінити майже все. Але наш вибір буде обумовлений минулим однозначно. Таким чином виходить щось середнє насправді:)
Пратітья самутпада – взаємозвязок всього.
Чекаю вас там, де ви можете змінити те, що змінити можна в кращий бік:
Студія Ваджра, Київ, вул. Притисько-микільска 2.
Вт, Чт 19:50
Сб. Нд 11:00
#vajrayoga
Тільки ваджра, тільки махамудра!
Ru. Может ли человек изменить все (судьбу), и есть на самом деле выбор?
Действительно наш выбор так или иначе продиктован нашим предыдущим опытом (кармой). И мы можем изменить многое. Но наш выбор будет обусловлен прошлым однозначно.
Пратитья самутпада – взаимосвязь всего.
1999

тренування по неділям

Тренування по неділям з Анатолієм Пахомовим з 17 вересня

Готові до тренувань?
З наступного тижня ще й в неділю на 11:00!
Ваджра йога – йога першопочаткового стану. Тільки коректний підхід, тільки махамудра!
Вирішив відновити тренування по вихідних, адже саме вихідні можуть дати спокій на цілий тиждень!

Можна приходити початківцям і досвідченим, адже махамудра одна для всіх:)
А також, як і раніше – Вт. Чт. 19:50
Сб 11:00
Київ, вул. Притисько-Микільська 2, йога студія “Ваджра”
#vajrayoga

p.s. на фото тольтекські воїни (храм Кецалькоатля, Мексика)

tula

учитель

UA. Із вчителями іноді непросто, але ще гірше уявити життя без Учителей. Хочу поділитись з вами притчою:)

Одного ранку майстер Бокудзю прокинувся і відразу ж покликав старшого учня:
– Послухай, мені приснився дивний сон. Чи не міг би ти пояснити його значення?
– Зачекайте! Спочатку я принесу вам води, щоб ви могли умити своє обличчя, – відповів учень.
Він приніс повний горщик води і допоміг Бокудзю вмитися. У цей час повз проходив інший учень. Бокудзю підкликав його й сказав:
– Послухай, мені приснився сон. Чи не можеш ти дати його тлумачення?
– Краще я принесу вам чашечку чаю! – сказав учень, і пішов.
Ще один учень, як раз проходив повз і почув розмову, підійшов до Бокудзю і запитав:
– А що за сон вам приснився?
І отримав у відповідь бамбуковою палицею по голові. Два перших учня і Бокудзю зареготали …

Чекаю вас завтра на тренуванні в йога студії Ваджра на Подолі, вул Притисько-Микільска 2.
Вт Чт 19.50
Сб 11.00
Тільки коректний підхід, тільки Ваджра!:)

#vajrayoga

RU. С Учителями иногда бывает непросто. Но еще хуже представить себе жизнь без Учителей. Хочу рассказать вам притчу.

Однажды утром Бокудзю проснулся и сразу же позвал старшего ученика:
— Послушай, мне приснился странный сон. Не мог бы ты растолковать его значение?
— Подождите! Сначала я принесу вам воды, чтобы вы могли умыть своё лицо, — ответил ученик.
Он принёс полный горшок воды и помог Бокудзю умыться. В это время мимо проходил другой ученик. Бокудзю подозвал его и сказал:
— Послушай, мне приснился сон. Не можешь ли ты дать его толкование?
— Лучше я принесу вам чашечку чая! — сказал ученик, и ушёл.
Ещё один ученик, как раз проходивший мимо и слышавший разговор, подошёл к Бокудзю и спросил:
— А что за сон вам приснился?
И получил в ответ бамбуковой палкой по голове. Два первых ученика и Бокудзю разразились громким смехом…

Жду вас завтра на тренировке в йога студии Ваджра на Подоле, ул Притиско-Никольская 2.
Вт Чт 19.50
сб 11.00
Только корректный подход, только Ваджра! 🙂
#vajrayoga
8546260-6675860-R3L8T8D-1000-0_8bf89_41ca0ff5_XXL-1000-7747bfe9c6-1484578717